Aktualność - Powiatowy Urząd Pracy w Śremie


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty szkoleniowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia - na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zamówienie publiczne przekraczające 50 tys. zł netto - szkolenie pn. „Magazynier z obsługą komputera i wózków jezdniowych (z wymianą butli gazowych)” w ramach projektu POWER

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę